Нoвости во светот на стандардите

HACCP

13.08.2016

HACCP HACCP Codex Alimentarius овозможува систематски пристап за воспоставување на систем за управување со безбедноста на храната. Преку анализа на опасностите и поставување на критични контролни точки, им овозможува на сите организации кои се учесници во ланецот на исхрана да ги контролираат биолошките, хемиските и физичките опасности од одгледувањето и набавката, се до производството, дистрибуцијата […]

HACCP

HACCP Codex Alimentarius овозможува систематски пристап за воспоставување на систем за управување со безбедноста на храната. Преку анализа на опасностите и поставување на критични контролни точки, им овозможува на сите организации кои се учесници во ланецот на исхрана да ги контролираат биолошките, хемиските и физичките опасности од одгледувањето и набавката, се до производството, дистрибуцијата и конзумацијата на храната.

ПРИДОБИВКИ

  • Минимизирање на ризиците поврзани со безбедноста на прехранбените производи;
  • Ефективно следење на процесите во организацијата;
  • Зголемување на довербата кај клиентите;
  • Зголемување на усогласеноста со законските барања;
  • Можност за пласирање на производите на нови пазари;
  • Зголемување на репутацијата на организацијата;
  • Намалување на трошоците со намалувањето на појавата на неусогласености.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ