Новости

27.05.2015

Одредување на економските бенефити од ISO стандардите за одделни сектори во индустријата (2)

2. Проценка Проценката на индустријата се врши со проценка на избраните организации од одредената индустрија по принципот на четирите чекори за одредување на бенефитите од стандардите во една организација. Две главни разлики треба да бидат земени предвид: Ефектот на кривата на учење: Разбирањето на секторот и на влијанијата од стандардите на организациите кои му припаѓаат […]

Прочитај повеќе

21.05.2015

Одредување на економските бенефити од ISO стандардите за одделни сектори во индустријата (1)

ISO Методологијата може да се користи за одредување на економските бенефити од стандардите за цели сектори од индустријата. Пристапот и чекорите на ваквата анализа ќе бидат детално опишани. Анализата на секторот од индустријата се врши со истиот пристап како кај индивидуалните организации. Резултатите од организациите кои се земаат за пример се собираат и анализираат со […]

Прочитај повеќе

13.05.2015

Основен пристап при мерењето на бенефитите од ISO стандардите

Генералниот пристап за одредувањето на бенефитите од стандардите се состои од споредувањето на Состојба 1 (нема примена на никакви стандарди во работењето на организацијата) и Состојба 2 (примена на одредени стандарди во работењето на организацијата).       Пред-потоа споредба Наједноставниот пристап е пред-потоа споредбата: организацијата доживува промена од Состојба 1 кога не применува стандарди, […]

Прочитај повеќе

06.05.2015

Клучни чекори при одредувањето на влијателноста на ISO стандардите врз економската состојба на организацијата (3)

Целта на мерењето на бенефитите од стандардите е: да се квантифицира влијанието од стандардите преку оперативните индикатории да се групираат влијанијата од стандардите за секоја бизнис функција да се претворат резултатите во финансиски индикатор т.е. бруто профит, генериран од примената на стандардите за секоја бизнис функција да се соберат резултатите од секоја бизнис функција и […]

Прочитај повеќе

29.04.2015

Клучни чекори при одредувањето на влијателноста на ISO стандардите врз економската состојба на организацијата (2)

Анализата на вредносните показатели и одредувањето оперативни индикатори е третиот чекор во одредувањето на влијателноста на ISO стандардите врз економската состојба на организацијата. Вредносните показатели се клучните организациски способности кои имаат можност да ѝ дадат компетитивна предност на организацијата. Анализата на вредносните показатели е од огромна важност затоа што: помага подобро да се разбере стратегијата […]

Прочитај повеќе

22.04.2015

Клучни чекори при одредувањето на влијателноста на ISO стандардите врз економската состојба на организацијата (1)

Одредувањето на влијателноста на стандардите се врши во 4 чекори: Разбирање на ланецот на вредности на организацијата и индустријата Идентификување на влијанијата од стандардите Анализа на вредносните показатели и клучните оперативни индикатори Мерење на влијанието од стандардите Се препорачува следење на клучните чекори по овој редослед, иако во одредени ситуации условите и ограничувањата на проектот […]

Прочитај повеќе

15.04.2015

Ланецот на вредности на организацијата и неговата важност при мерењето на економските бенефити на стандардите

ISO Методологијата е заснована на пристапот на ланецот на вредности. Ланецот на вредности претставува последователен сет на  активности кои генерираат определен аутпут, производ или услуга. Производот или услугата поминува низ овој сет активности при реализацијата. Најчесто аутпутот од една активност претставува инпут во наредната и при секоја активност се додава вредноста која треба да биде […]

Прочитај повеќе

06.04.2015

Вовед во ISO Методологијата за мерење на економските бенефити од стандардите

Од почетокот на 21-виот век, значителен број на истражувања се извршени за бенефитите на стандардизацијата и употребата на стандардите. Поради комплексноста на анализата тешко е да се споредат овие истражувања и да се донесе конкретен заклучок затоа што истражувањата се извршени од различни организации, со различни цели и користејќи различни методологии. Најголем дел од нив […]

Прочитај повеќе

19.11.2014

Новости од ИСО Консалтинг

Почитувани,   Во изминатиов период нашата организација успешно го финишираше договорот за партнерство со PECB (Personnel Evaluation and Certification Body), преку кој ИСО Консалтинг ќе започне со одржување на обуки за Lead Audit и Lead Implementer за ИСО стандардите ISO 9001 и ISO 14001. Со ова се надеваме дека ќе излеземе во пресрет на се […]

Прочитај повеќе

26.09.2014

Користење на ISO31000

Што претставува управување со ризик? Ризик претставува: Ефект на несигурност врз способноста на организацијата да ги исполни своите цели. Управување со ризик претставува: опсег на активности кои организацијата намерно ги презема за да ги разбере и намали овие ефекти Ефикасно управување со ризикот претставува: извршување на овие активности ефикасно и на начин на начин преку […]

Прочитај повеќе

17.09.2014

Управување со ризик (2)

Импликации Повеќето импликации за усвојување на нов стандард се однесуваат на ре-конструирање на постојните практики на управување со цел да се усогласат со документацијата, комуникацијата и социјализацијата на новиот ризик менаџмент. Соодветно на тоа, вработените кои се на повисоки работни позиции, ќе треба да бидат свесни за импликацијата за усвојување на стандардот и да бидат […]

Прочитај повеќе

10.09.2014

Имплементација на Iso31000

ИСО 31000:2009 се јавува како замена на постоечкиот стандард на управување со ризикот, AS/NZS 4360:2004 (Во форма на AS/NZS ИСО 31000: 2009). Додека приодот на Standard Australia (организација за стандарди) обезбедуваше процеси со кои управувањето со ризици можеа да бидат превземени во ISO30001:2009, целиот систем за управување со ризик обезбедува дизајн, имплементација, одржување и подобрување […]

Прочитај повеќе