Нoвости во светот на стандардите

Е-Книжара

01.12.2016

Добредојдовте во Е-Книжарата на ИСО Консалтинг.

Е-Книжарата ви овозможува да ги пронајдете сите информации кои ви се потребни за запознавање со менаџнамент системите. Покрај поединечните информации, тука ќе пронајдете и материјали со едукативна содржина, сè со цел да можете да го надградите вашиот професионален развој. За да ги добиете производите прво селектирајте ги од листата, потоа продолжете со кликање на копчето Купи.

Следете нè

Цена:

ден-59.590 ден со ДДВ

Разбирање на организацијата

Цена на процедурата: 2.360 ден со ДДВ

Документираната информација 4.1 Разбирање на организацијата и нејзиниот контекст стандардот ISO 14001:2015

Содржи 1 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Разбирање на организацијата и нејзиниот контекст

Разбирање на потребите и очекувањата на заинтересираните страни ISO 14001:2015

Цена на процедурата: 1.770 ден со ДДВ

Пакетот се повикува на точката 4.2 Разбирање на потрбите и очекувањата на заинтересираните страни од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 1 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Разбирање на потребите и очекувањата на заинтересираните страни

Одредување на опсегот СУЖС

Цена на процедурата: 1.770 ден со ДДВ

Документираната информација 4.3 Одредување на опсегот на СУЖС од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Одредување на опсегот на СУЖС

Лидерство и посветеност

Цена на процедурата: 2.950 ден со ДДВ

Документираната информација 5.1 Лидерство, посветеност од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Одлука за имплементација на ISO 14001:2015

Политика за животна средина

Цена на процедурата: 2.360 ден со ДДВ

Документираната информација 5.2 Политика за животна средина од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 1 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Политика за животна средина

Улоги, одговорности и надлежности

Цена на процедурата: 2.950 ден со ДДВ

Документираната информација 5.3 Улоги, одговорности и надлежности од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животна средина.

Улоги, одговорности и надлежности

Активности за справување со ризици и можности

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 6.1  Активности за управување со ризици и можности од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 18 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Управување со можностите

Цели и планови за СУЖС

Цена на процедурата: 1.770 ден со ДДВ

Документираната информација 6.2 Цели и планови за животна средина од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 1 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Цели и планови за животна средина

Ресурси

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 7.1 Ресурси  од стандардот ISO 14001:2005

Содржи 6 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Ресурси

Компетенции

Цена на процедурата: 1.180 ден со ДДВ

Документираната информација 7.2 Компетенции од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 1 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

План за обука на вработени

Свесност

Цена на процедурата: 1.180 ден со ДДВ

Документираната информација 7.3 Свесност од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Изјава за свесност

Комуникација

Цена на процедурата: 2.950 ден со ДДВ

Документираната информација 7.4 Комуникација од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 3 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Комункација

Документирани информации

Цена на процедурата: 3.540 ден со ДДВ

Документираната информација 7.5 Документирани информации од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 5 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Документирани информации

Планирање и контрола на операции

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 8.1 Планирање и контрола на операции од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 5 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Планирање и контрола на операции

Подготвеност и одговор при итни случаи

Цена на процедурата: 3.540 ден со ДДВ

Документираната информација 8.2 Подготвеност и одговор при итни случаи од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 4 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Подготвеност и одговор при итни случаи

Мониторинг, мерење, анализа и евалуација

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 9.1 Мониторинг, мерење, анализа и евалуација  од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 4 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Мониторинг, мерење, анализа и евалуација

Интерен аудит СУЖС

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 9.2 Интерен аудит од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 5 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Интерен аудит

Преиспитување од страна на раководството

Цена на процедурата: 2.950 ден со ДДВ

Документираната информација 9.3 Преиспитување од страна на раководството од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Преиспитување од страна на раководството

Неусогласености и корективни мерки

Цена на процедурата: 3.540 ден со ДДВ

Документираната информација 10.2 Неусогласености и корективни мерки од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 4 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Неусогласености и корективни мерки

Постојано подобрување

Цена на процедурата: 1.180 ден со ДДВ

Документираната информација 10.3 Постојано подобрување од стандардот ISO 14001:2015

Содржи 1 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со животната средина.

Постојано подобрување