Е-Книжара

Добредојдовте во Е-Книжарата на ИСО Консалтинг !

Е-Книжарата ви овозможува да ги пронајдете сите информации кои ви се потребни за запознавање со менаџнамент системите. Покрај поединечните информации, тука ќе пронајдете и материјали со едукативна содржина, сè со цел да можете да го надградите вашиот професионален развој. За да ги добиете производите прво селектирајте ги од листата, потоа продолжете со кликање на копчето Купи.

Следете нè !

Цена:

0 ден со ДДВ

Купи

Избери процедури

Ресурси

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 7.1 Ресурси  од стандардот ISO 9001:2005

Содржи 12 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Ресурси

Документирана информација

Цена на процедурата: 3.540 ден со ДДВ

Документираната информација 7.5 Документирани информации од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 6 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

 Документирани информации

Одлука за имплементација на ISO 9001:2015

Цена на процедурата: 1.180 ден со ДДВ

Документираната информација според  ISO 9001:2015

Во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Одлука за имплементација на ISO 9001:2015

Разбирање на организацијата и нејзиниот контекст

Цена на процедурата: 2.360 ден со ДДВ

Документираната информација 4.1 Разбирање на организацијата и нејзиниот контекст од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Разбирање на организацијата и нејзиниот контекст

Разбирање на потребите и очекувањата на заинтересираните страни

Цена на процедурата: 2.950 ден со ДДВ

Пакетот се повикува на точката 4.2 Разбирање на потрбите и очекувањата на заинтересираните страни од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 1 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Разбирање на заинтресираните страни

Одредување на опсегот на СУК

Цена на процедурата: 1.770 ден со ДДВ

Документираната информација 4.3 Одредување на опсегот на СУК од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Одредување на опсегот за СУК

Лидерство, посветеност и фокус кон купувачите

Цена на процедурата: 2.950 ден со ДДВ

Документираната информација 5.1 Лидерство, посветеност и фокус кон купувачите од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Лидерство, посветеност и фокус кон купувачите

Политика за квалитет

Цена на процедурата: 2.360 ден со ДДВ

Документираната информација 5.2 Политика за квалитет од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Политика за квалитет

Улоги, одговорности и надлежности

Цена на процедурата: 2.950 ден со ДДВ

Документираната информација 5.3 Улоги, одговорности и надлежности од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 3 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Улоги, одговорности и надлежности

 

Активности за справување со ризици и можности

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 6.1  Активности за управување со ризици и можности од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 12 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Идентификација на ризици

Цели и планови за квалитет

Цена на процедурата: 1.770 ден со ДДВ

Документираната информација 6.2 Цели и планови за квалитет од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 1 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Цели и планови за квалитет

Компетенции

Цена на процедурата: 1.180 ден со ДДВ

Документираната информација 7.2 Компетенции од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 1 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Компетенции

Комуникација

Цена на процедурата: 2.950 ден со ДДВ

Документираната информација 7.4 Комуникација од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 3 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Комуникација

Свесност

Цена на процедурата: 1.180 ден со ДДВ

Документираната информација 7.3 Свесност од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Свесност

Планирање и контрола на операции

Цена на процедурата: 3.540 ден со ДДВ

Документираната информација 8.1 Планирање и контрола на операции од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 5 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитете.

Контрола на квалитет

Барање за производи и услуги

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 8.2 Барање за производи и услуги од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 8 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Барања за производ и услуга

Дизајн и развој на производи и услуги

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 8.3 Дизајн и развој од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 7 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Дизај и развој на произвои и услуги

Контрола на надворешно обезбедени процеси, производи и услуги

Цена на процедурата: 2.360 ден со ДДВ

Документираната информација 8.4 Контрола на надворешно обезбедени процеси, производи и услуги од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 3 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Контрола на надворешно обезбедени процеси, производи и услуги

Реализација на производ и услуга

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 8.5 Реализација на производ и услуга од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 4 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Реализација на производ и услуга

Пуштање во употреба на производ и услуга

Цена на процедурата: 1.180 ден со ДДВ

Документираната информација 4.2 Пуштање во употреба на производ/услуга од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 1 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Чек листа за пуштање во употреба на производ или услуга

Контрола на неусогласени излезни елементи

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 8.7 Контрола на неусогласени излезни елементи од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 4 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Контрола на неусогласени излезни елементи

Мониторинг, мерење, анализа и евалуација

Цена на процедурата: 1.770 ден со ДДВ

Документираната информација 9.1 Мониторинг, мерење, анализа и евалуација  од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 1 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Мониторинг, мерење, анализа и евалуација

Интерен аудит

Цена на процедурата: 4.720 ден со ДДВ

Документираната информација 9.2 Интерен аудит од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 5 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Интерен аудит

Преиспитување од страна на раководството

Цена на процедурата: 2.950 ден со ДДВ

Документираната информација 9.3 Преиспитување од страна на раководството од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 2 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Преиспитување од страна на раководството

Неусогласености и корективни мерки

Цена на процедурата: 3.540 ден со ДДВ

Документираната информација 10.2 Неусогласености и корективни мерки од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 4 документирани информации и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Неусогласености и корективни мерки

Постојано подобрување

Цена на процедурата: 1.180 ден со ДДВ

Документираната информација 10.3 Постојано подобрување од стандардот ISO 9001:2015

Содржи 1 документирана информација и упатство за користење, во целост ги исполнува барањата на стандардот и ви овозможува лесно имплементирање на истата во вашиот систем за управување со квалитет.

Постојано подобрување