"Quality means doing it right when no one is looking" - Henry Ford

Услови за користење

ПРАВО НА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА СУБЈЕКТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Д.П.Т.У. ИСО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст како: Исо Консалтинг) во својство на Контролор на лични податоци, врши собирање, чување и обработка на лични податоци. Субјектите чии лични податоци се собираат, чуваат и обработуваат се физички лица кои стапуваат во деловен однос со Исо Консалтинг.

Запирање на обработка на личните податоци
Субјектот на лични податоци има право со поднесување на Барање за запирање на обработката на личните податоци, да побара запирање на обработката на неговите лични податоци кога личните податоци се обработуваат со цел:
• извршување на работи од јавен интерес или на службено овластување на Исо Консалтинг или на трето лице на кое му се откриени податоците или
• исполнување на легитимните интереси на Исо Консалтинг, трето лице или лице на кое податоците му се откриени, освен ако слободите и правата на субјектот на лични податоци не преовладуваат над таквите интереси
Доколку Барањето е основано, Исо Консалтинг е должен да ја запре понатамошната обработка на личните податоци.

Измена, дополнување или бришење на личните податоци
По поднесено Барање за дополнување, измена или бришење на информации за обработка на личните податоци од страна на субјектот на лични податоци, Исо Консалтинг е должен да ги дополни, измени, избрише или да го сопре користењето на личните податоци. Дополнување, измени, бришење или сопирање на користењето на личните податоци се прави и во случај кога Исо Консалтинг ќе утврди дека личните податоци се нецелосни, неточни или неажурирани, односно доколку нивната обработка не е во согласност со законските одредби.

Барање на информации од страна на субјектот
Субјектот на лични податоци може до Исо Консалтинг да достави Барање за доставување на информации за обработка на личните податоци од страна , со кое бара да биде информиран:
• дали се обработуваат неговите лични податоци;
• за целите и правната основа на обработката на личните податоци;
• корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат личните податоци;
• за изворот на податоци.

Права на субјектот на личните податоци
Кога податоците се прибираат од субјектот на лични податоци тој мора да биде информиран за:

• идентитетот на Контролорот;
• целите на обработката;
• корисниците или категориите на корисници на личните податоци;
• задолжителноста на давање на одговори на прашања кои вклучуваат лични податоци;
• можните последици ако не се даде одговор и
• постоењето на право на пристап и право на исправка на неговите лични податоци.

Сите Барања за остварување на правата на субјектот на лични податоци, можат да се достават до Дирекцијата Исо Консалтинг. Секое уредно примено Барање ќе биде проследено и доставено до Одговорното лице за заштита на личните податоци на Исо Консалтинг. Одговорното лице за заштита на личните податоци е должен да одговори и/или достави информација до субјектот на лични податоци, за секое уредно примено Барање во рок од 15 дена сметано од денот на прием на Барањето, освен ако тоа не е возможно или ако тоа бара несразмерен напор или трошок. Доколку Исо Консалтинг еднаш одговорил и/или доставил информација за одредено Барање од страна на субјектот на лични податоци и не изминале 6 месеци од денот на доставувањето на претходното барање, нема обврска повторно да одговори на исто или слично барање на тој субјект, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични податоци.
Ограничувања на правата на субјектот на лични податоци
Правата на субјектот на лични податоци утврдени во претходните точки можат да се ограничат во посебни случаи кога со нивното практикување ќе се загрози остварувањето на правата и обврските на Исо Консалтинг предвидени со закон, договорен основ или статистички цели, како и поради заштита на безбедноста и одбраната на државата, откривање и гонење на сторители на кривични дела и заради заштита на правата и слободите на субјектот на лични податоци или правата на другите физички лица.