Да – стручен тим, искусен за барањата на сертификациските тела, учествуваше во развојот на документацијата.