HACCP

HACCP – Меѓународен систем за контрола на безбедноста на храната.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) е систем за контрола на безбедноста на храната, која се користи за да се идентификуваат, проценираат и контролираат потенцијалните опасности за безбедноста на храната во производствениte процеси. Оваа методологија се состои од повеќе насоки и принципи кои се применуваат во преработката и дистрибуцијата на храна за да се осигура дека храната е безбедна за консумација.

Основните принципи на HACCP вклучуваат:

 1. Идентификација на опасностите: Ова вклучува процес на идентификација на сите потенцијални опасности за безбедноста на храната во секој дел од производствениот процес.
 2. Идентификација на критичните контролни точки (CCP): Овие се чекорите во процесот кои можат да се контролираат, или можат да ги избегнат опасностите за безбедноста на храната.
 3. Воспоставување на критични лимити за контрола: За секој CCP се воспоставуваат критични лимити кои мора да се постигнат, за да се осигура безбедноста на храната.
 4. Пратење и контрола на контролните точки: Процес на набљудување и контрола на CCP за да се осигура дека се постигнати критичните лимити.
 5. Воспоставување на процедури за корективни мерки: Процедури кои овозможуваат да се реагира на надворешни проблеми, или отстапувања од критичните лимити.
 6. Воспоставување на системи за набљудување: Редовни проверки и мерења за да се осигура дека се спроведуваат контролните мерки на CCP.
 7. Воспоставување на систем за документација и записи: Документирање на сите аспекти на HACCP системот, за да се обезбеди доказ за спроведувањето на контролните мерки и процедурите.

Кои организации треба да воведат HACCP ?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) системот треба да се имплементира во сите организации кои се бават со производство, обработка, пакување, складирање и дистрибуција на храна. Ова вклучува:

 1. Производители на храна: Од мали производители на локално ниво до големи производители на меѓународно ниво, сите компании кои ги произведуваат или ја обработуваат храна треба да имплементираат HACCP систем, за да се осигура безбедноста на своите производи.
 2. Преработувачки заводи: Фабрики и преработувачки организации, кои се специјализирани во обработка, пакување и преработка на храна треба да имплементираат HACCP систем, за да ги контролираат ризиците поврзани со безбедноста на храната.
 1. Ресторани и храна за готвење: Било дали се работи за мали кафулиња, ресторани, хотели, или кетеринг компании, сите оние кои готват и сервираат храна за јавноста треба да имплементираат HACCP систем, за да се осигура безбедноста на храната.
 2. Продавници и маркети: Продавниците кои продаваат храна, како супермаркети, продавници за здрава храна и пазари, треба да ги спроведуваат процесите на HACCP за да ги заштитат своите клиенти, од опасностите поврзани со безбедноста на храната.
 3. Транспортни и компании за складирање на храна: Компаниите кои се бават со транспорт и складирање на храната, вклучувајќи ги и дистрибутерите и логистичките компании, треба да имплементираат HACCP систем за да го осигураат безбедното и хигиенско складирање и транспорт на храната.

Во суштина, секоја организација, или бизнис кој се занимава со храна треба да го имплементира HACCP системот како дел од нивниот систем за управување со безбедноста на храната.

Кои се придобивките од HACCP ?

Придобивките од имплементацијата на HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) системот се значајни и вклучуваат:

 1. Подобрена безбедност на храната: HACCP го идентификува и контролира ризикот од контаминација на храната, што значително ја намалува веројатноста од заболувања поврзани со храна кај потрошувачите.
 2. Подобрен квалитет на производите: Преку контролата на критичните контролни точки, HACCP помага во осигурувањето на постојан квалитет и карактеристики на производите.
 3. Подобрена репутација и доверба: Компаниите кои го имплементираат HACCP системот ја покажуваат својата посветеност кон безбедноста на храната, што може да ја зголеми довербата кај потрошувачите и да го подобри нивниот имиџ.
 4. Спроведливост на законските регулативи: Многу земји имаат законски регулативи за безбедноста на храната кои бараат од компаниите да го спроведуваат HACCP системот. Имплементацијата на HACCP помага на овие компании да ги исполнат законските барања и да ги избегнат казни.
 5. Ефикасност на производствениот процес: Преку идентификување на критичните контролни точки и воспоставување на контролните мерки, HACCP може да помогне во оптимизирањето на производствениот процес и да се намали загубата на ресурси.
 6. Намалување на трошоци: Според Food and Drug Administration (FDA) во САД, HACCP системот може да резултира со значително намалување на трошоците, преку подобрените процеси и процедури.

Ајде да растеме заедно!

info@isoconsulting.mk
078 42 32 27