Побарај понуда2024-03-17T14:14:25+01:00

Побарај ПОНУДА

Искористете ја оваа форма за да побарате понуда од ИСО Консалтинг

Пополнете ја формата и испратете ја,  а ние ќе се потрудиме да ви одговориме во најбрз можен рок. За било какви дополнителни прашања можете да ни пишете директно на нашата e-mail адреса или да нè побарате на телефонскиот број прикажан на нашата веб страница.

Пополнете ја формата и испратете ја,  а ние ќе се потрудиме да ви одговориме во најбрз можен рок. За било какви дополнителни прашања можете да ни пишете директно на нашата e-mail адреса или да нè побарате на телефонскиот број прикажан на нашата веб страница.

Ванчо Апостолски

Основач на ИСО Консалтинг
 • Завршени интердисциплинарни студии за инженерство во областа на животната средина.

 • Повеќе од 10 години искуство во областа.

ИСО Консалтинг – Клучот кон успехот за ИСО сертификација и постојано подобрување.

Изберете кои стандарди ги побарувате: *
Може да изберете повеќе.
Изберете една од опциите од паѓачкото мени!
Дали сакате да добивате новости и промоции во иднина?

Кој проблем пробувате да го решите во вашата организација?

Проблеми со квалитетот на производите и квалитетот на работењето2024-03-05T14:30:16+01:00

Со имплементација на ISO 9001 ќе ви помогнеме да ги идентификувате процесите во вашата организација, кои можат да влијаат на квалитетот на производите и квалитетот на работењето.

 • Преку индетификацијата на процесите ќе ги дефинирате влезните и излените елементи на секој процес, како и поставување на контролни точки за мерење на степенот на усогласеност со барањата за квалитет.
 • Со тоа ќе постигнете континуирано подобрување на системот за квалитет, како и подорување на перформансите на организацијата.

Ова е само еден дел од придобивките од системот за управување со квалитет.

Сакаме да го намалиме негативното влијание врз животната средина2024-03-05T14:32:58+01:00

Со имплементација на ISO 14001 вашата организација успешно ќе управува со аспектите кои негативно влијаат на животната средина. Тоа ќе се постигне преку:

 • Иднетификација на сите процеси кои имаат влијание врз животната средина,
 • Организацијата ќе го утврди степенот на значајност на влијанието врз животната средина и врз основа на тоа ќе презема соодветни мерки
 • Организацијата ќе ги утврди контолните мерки кои што треба да се имплементираат и преку нив ќе го намали влијанието врз животната средина и ќе овозможи усогласеност со законските барања.

Ова е само еден дел од придовките од системот за управување со животна средина.

Сакаме да ја подобриме безбедноста и да ги намалиме ризиците на работното место2024-03-05T14:37:17+01:00

Со имплементација на ИСО 45001 вашата организација успешно ќе управува со ризиците кои произлегуваат од работното место.

 • Преку ИСО 45001 организацијата ќе ги идентификува ризиците кои што можат да произлезат од работното место,
 • Ќе направи проценка на ризик за секое работно место,
 • Ќе имплементира контролни мерки за намалување на степенот на ризик

Преку ова организациите ќе го намалат ризикот од повреда на работното место, ќе ја зголемат безбедноста на работните места и ќе обезбедат усоглазување со законската регулатива.

Ова е само еден ден од придобивките од системот за управување со безбедност и здравје при работа.

Имаме потреба од подобрување на безбедноста при производство на храна2024-03-05T14:46:20+01:00

Со имплементација на HACCP вашата организација успешно ќе управува со безбедноста на храната. Системот е дизајниран за препознавање, оценување и контролирање на опасностите што можат да се појават во производството на храна.

 • Преку него организацијата ќе ги идентификува ризиците кои што може да влијаат на квалитетот на храната,
 • Организациите ќе воспостават критични контролни точки се со цел да се елиминираат ризиците кои што можат да влијаат на квалитетот на храната
 • Организациите ќе воспостават систем за следливост што ќе им помогне при евентуални неусогласености и проблеми во производството.

Ова е само еден дел од придобивките од системот за HACCP.

Сакаме да го унапредиме нивото на безбедност на храната која ја произведуваме2024-03-05T14:48:43+01:00

Со имплементација на ISO 22000 организациите ќе го унапредат нивото на безбедност на храната која ја произведуваат. Преку него организациите ќе:

 • Ги идентификуваат и контролираат потенцијалните ризици и опасности поврзани со производството на храна
 • Придобијат нови пазари бидејќи многу клиенти како предуслов бараат сертификат согласно барањата на ISO 22000
 • Обезбедат усогласување со законската регулатива

Ова е само еден дел од придобивките од системот за безбедност на храна.