Сертификатите важат 3 години, и е потребно да се вршат ресертификациски проверки еднаш годишно.