Со имплементација на ИСО 45001 вашата организација успешно ќе управува со ризиците кои произлегуваат од работното место.

  • Преку ИСО 45001 организацијата ќе ги идентификува ризиците кои што можат да произлезат од работното место,
  • Ќе направи проценка на ризик за секое работно место,
  • Ќе имплементира контролни мерки за намалување на степенот на ризик

Преку ова организациите ќе го намалат ризикот од повреда на работното место, ќе ја зголемат безбедноста на работните места и ќе обезбедат усоглазување со законската регулатива.

Ова е само еден ден од придобивките од системот за управување со безбедност и здравје при работа.