Со имплементација на ISO 22000 организациите ќе го унапредат нивото на безбедност на храната која ја произведуваат. Преку него организациите ќе:

  • Ги идентификуваат и контролираат потенцијалните ризици и опасности поврзани со производството на храна
  • Придобијат нови пазари бидејќи многу клиенти како предуслов бараат сертификат согласно барањата на ISO 22000
  • Обезбедат усогласување со законската регулатива

Ова е само еден дел од придобивките од системот за безбедност на храна.