Зошто токму ние2024-03-16T23:50:34+01:00

We Want Your Business to Succeed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor placerat luctus.

 • Donec pretium augue et ultrices interdum
 • Nunc nulla ante, auctor non dolor vitae
 • Aliquam justo nec velit porttitor sodales
client 4

Our website revenue has increased by over 210% in only 9 months.

Richard Taylor

Founder & CEO of Hermisferio

Some Brands We Work With

Quisque aliquet, libero consequat elementum convallis.

Let’s Work Together to Create Your Perfect Marketing Strategy

Secured Marketing Growth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor placerat luctus.

Advertising

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus.

Performance

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus.

Optimization

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus.

Awards

Winner Seo Master

Winner Seo Master MAGT Smart Start Award 2017

Top Social Media Agencies

Top Social Media Agencies Next Partner 2018

Fastest Growing Abstract Solution Providers

10 Fastest Growing Abstract Solution Providers 2019

Award National

National Excellence Agencie Award Winner 2020

Andreas Casey Client

“The team at Avada Marketing Consultant is fabulous. They helped us unlock our potential online and offline. We have experienced year on year growth due to their progressive approach.”

Andreas Casey

Marketing Consultant Expert

Ванчо Апостолски

Основач на ИСО Консалтинг

Побарајте консултација или понуда!

Задоволни клиенти е нашето мото!

Harness The Power
Of Social Media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed auctor placerat luctus.

We equip marketing leaders

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur luctus dui id convallis. Sed pellentesque erat non eu auctor tortor, sit amet egestas purus.

Sed tincidunt tempor leo, vitae consequat lorem ornare ultricies. Nullam fringilla ultricies pharetra.

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur luctus dui id convallis. Sed pellentesque erat non eu auctor tortor, sit amet egestas purus.
Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus nec ut leo. Integer consectetur luctus dui id convallis. Sed pellentesque erat non eu auctor tortor, sit amet egestas purus.

Grow your traffic

Nullam et cursus neque, eget fringilla dolor, curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus.

Traffic

Increase your sales

Nullam et cursus neque, eget fringilla dolor, curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus.

Sales Chart

What problem are you trying to solve?

Сакаме да го унапредиме нивото на безбедност на храната која ја произведуваме2024-03-05T14:48:43+01:00

Со имплементација на ISO 22000 организациите ќе го унапредат нивото на безбедност на храната која ја произведуваат. Преку него организациите ќе:

 • Ги идентификуваат и контролираат потенцијалните ризици и опасности поврзани со производството на храна
 • Придобијат нови пазари бидејќи многу клиенти како предуслов бараат сертификат согласно барањата на ISO 22000
 • Обезбедат усогласување со законската регулатива

Ова е само еден дел од придобивките од системот за безбедност на храна.

Имаме потреба од подобрување на безбедноста при производство на храна2024-03-05T14:46:20+01:00

Со имплементација на HACCP вашата организација успешно ќе управува со безбедноста на храната. Системот е дизајниран за препознавање, оценување и контролирање на опасностите што можат да се појават во производството на храна.

 • Преку него организацијата ќе ги идентификува ризиците кои што може да влијаат на квалитетот на храната,
 • Организациите ќе воспостават критични контролни точки се со цел да се елиминираат ризиците кои што можат да влијаат на квалитетот на храната
 • Организациите ќе воспостават систем за следливост што ќе им помогне при евентуални неусогласености и проблеми во производството.

Ова е само еден дел од придобивките од системот за HACCP.

Сакаме да ја подобриме безбедноста и да ги намалиме ризиците на работното место2024-03-05T14:37:17+01:00

Со имплементација на ИСО 45001 вашата организација успешно ќе управува со ризиците кои произлегуваат од работното место.

 • Преку ИСО 45001 организацијата ќе ги идентификува ризиците кои што можат да произлезат од работното место,
 • Ќе направи проценка на ризик за секое работно место,
 • Ќе имплементира контролни мерки за намалување на степенот на ризик

Преку ова организациите ќе го намалат ризикот од повреда на работното место, ќе ја зголемат безбедноста на работните места и ќе обезбедат усоглазување со законската регулатива.

Ова е само еден ден од придобивките од системот за управување со безбедност и здравје при работа.

Сакаме да го намалиме негативното влијание врз животната средина2024-03-05T14:32:58+01:00

Со имплементација на ISO 14001 вашата организација успешно ќе управува со аспектите кои негативно влијаат на животната средина. Тоа ќе се постигне преку:

 • Иднетификација на сите процеси кои имаат влијание врз животната средина,
 • Организацијата ќе го утврди степенот на значајност на влијанието врз животната средина и врз основа на тоа ќе презема соодветни мерки
 • Организацијата ќе ги утврди контолните мерки кои што треба да се имплементираат и преку нив ќе го намали влијанието врз животната средина и ќе овозможи усогласеност со законските барања.

Ова е само еден дел од придовките од системот за управување со животна средина.

Проблеми со квалитетот на производите и квалитетот на работењето2024-03-05T14:30:16+01:00

Со имплементација на ISO 9001 ќе ви помогнеме да ги идентификувате процесите во вашата организација, кои можат да влијаат на квалитетот на производите и квалитетот на работењето.

 • Преку индетификацијата на процесите ќе ги дефинирате влезните и излените елементи на секој процес, како и поставување на контролни точки за мерење на степенот на усогласеност со барањата за квалитет.
 • Со тоа ќе постигнете континуирано подобрување на системот за квалитет, како и подорување на перформансите на организацијата.

Ова е само еден дел од придобивките од системот за управување со квалитет.

Кои организации можат да имплементираат ISO 22000?2024-03-04T10:52:42+01:00

Сите организации кои се вклучени во ланецот на снабдување со храна, вклучително и организации кои учествуваат во:

 • Производство на храна
 • Состојки за храна
 • Адитиви за храна
 • Транспорт на храна
 • Пакување на храна
 • Подажба на храна (големо/малопродажба)
 • Служење на готова храна (кафулиња, ресторани и продавници)
 • Производство на опрема за произдоство на храна

Проверете кои организации поседуваат сертификати преку регистарот за ISO стандарди.

Дали е HACCP меѓународно признаен?2024-03-04T10:45:00+01:00

Да. HACCP принципите се прифатени низ целиот свет, особено во Европа, Америка, Азија и Австралија. Сѐ повеќе, HACCP станува главна карактеристика припроцсот на увоз/извоз. Е препознаен од земјите како најдобар метод за управување со безбедност на храна.

Зошто е HACCP значаен?2024-03-04T10:44:35+01:00

Важноста на HACCP е во тоа што тој ги приоритизира и контролира потенцијалните опасности при производство на храна. Со контрола на најголемите опасности од храна, како што се микробиолошките, хемислите и физичките контаминенти, индустријата може подобро да ги осигури конзументите дека нејзините производи се сигурни. Со намалувањата на опасностите од не соодветна храна, се зајакнува заштитата на јавното здравје.

Што е HACCP?2024-03-04T10:43:59+01:00

HACCP, или Hazard Analysis Critical Control Point system, е систем за контрола на процеси кој ги идентификува потенцијалните опасности кои может да произлезат при производство на храна и поставува стратешки контроли кои го превентираат нивното случување. Со строго следење и контролирање на секој чекор на процесот, се намалува веројатноста на опасности кои можат да се случат.

Дали секоја компанија може да имплементира ISO стандард?2024-03-04T10:42:30+01:00

ДА. Доколку компанијата работи легално во државата и најми консултанти за имплементација и сертификациско тело кои ќе ги изведат имплементацијата и сертификацијата на ISO стандардите кои се потребни, тогаш ниедна компанија не е исклучена од имплементирање и стекнување со сертификат.

Дали морам да се сертифицирам?2024-03-04T10:42:01+01:00

Не. Некои организации одбираат да ги имплеметираат принципите на ISO 9001 бидејќи е интернационално препознаен начин за водење на вашиот бизнис. Доколку немате потреба од приложување на сертификат тогаш може да имплеметирате ISO стандард, но да не се сертифицирате.

Колку време важи ISO сертификатот?2024-03-04T10:41:18+01:00

Сертификатите важат 3 години, и е потребно да се вршат ресертификациски проверки еднаш годишно.

На кој јазици е достапна документацијата?2024-03-04T10:40:40+01:00

Во моментов документацијата е достапна само на македонски јазик.

Дали вашата документација е прифатена од сертификациски тела?2024-03-04T10:40:18+01:00

Да – стручен тим, искусен за барањата на сертификациските тела, учествуваше во развојот на документацијата.

Кога ќе излезе нова ревизија на стандардот, дали ќе добијам ажурирани документи?2024-03-04T10:38:46+01:00

Да, кога ќе се ревидира стандардот ние ќе ги ажурираме нашите пакети за имплементација и  ќе ви испратиме бесплатна надградба. Нашата политика е да ги испратиме сите надградби на клиентите кои извршиле купување во последните 12 месеци.

Дали сета документација која е задолжителна според стандардот е вклучена во пакетот за имплементација?2024-03-05T00:30:28+01:00

При имплементација на системите за управување, нашиот тим ќе ги имплементира сите потребни документи кои ги побарува стандардот, плус оние кои ќе ви го подобрат работењето.

Како ќе ги добијам документите?2024-03-05T00:26:04+01:00

Документите ќе ги добиете во електронска форма, а доколку е потребно и во печатена варијанта.

Learn How We Have Helped Leading Organizations

client 1

“The team at Avada Marketing Consultant is fabulous. They helped us unlock our potential online and offline. We have experienced year on year growth due to their progressive approach.”

Melissa Dean Client
Melissa Dean

Marketing Consultant Expert

Let’s Make Things Happen

Marketing Consultant Expert

Richard Madsen

Marketing Consultant Expert
Како сакате да комуницираме? *
Иеберете една од опциите
Врска за Google Meet
Кликнете на Google Meet логото за online состанок

By submitting my data I agree to be contacted