Системот за управување со животната средина е суштински систем поставен за бизнисите да се однесуваат на еколошки начин.Во оваа статија ќе објасниме кои се клучните карактеристики на системот за управување со животната средина, кој треба да го има и зошто тие се важни.Исто како што организациите имаат системи за управување со финансиите, персоналот, здравјето и безбедноста, подеднакво е важно тие да имаат систем за управување со животната средина за управување со еколошките прашања.

Овој систем преку спроведување политики и стратегии за планирање со јасно зададени цели се врши проверка дека бизнисот е усогласен со законодавството и регулативите на државата. За да може (EMS) успешно да ги идентификува потребните мерки што треба да ги преземе, организацијата мора да биде транспарентна за сите различни аспекти на нејзиното влијание врз животната средина. Ефективното планирање треба да вклучува и повикување на целите наведени во политиката на компанијата и детално разбирање на законските барања.

Кои се клучните карактеристики на системот за управување со животната средина?

Една од главните карактеристики на ЕМС е креирање на политика за животна средина. Оваа политика треба да го определи пристапот на организацијата за управување со еколошките прашања и да обезбеди индикација за тоа како да се постават цели кои треба да се исполнат за да се заштити животната средина.

Откако ќе се напише политиката, првата фаза од EMS е преземање ефективно планирање. Во оваа фаза, организацијата мора да биде транспарентна за сите различни аспекти на нејзиното влијание врз животната средина, како што се:

-Загадување на почва, воздух и вода,

-Потрошувачка на енергија

Негативни ефекти врз локалната заедница

Планирањето, исто така, треба да ги земе предвид законските барања и цели поставени во политиката за животна средина.

Имплементација и функционирање

За да се имплементира EMS, мора да има одговорности доделени на поединци или групи. Треба да се обезбеди обука и да се воспостави добра комуникација во однос на документацијата. Исто така, важно е бизнисот да ја земе предвид постапката за вонредни состојби во животната средина и соодветно да го планира нивниот одговор.

Проверка и корективни акции;

Компанијата мора да го следи и мери спроведувањето на EMS и да идентификува каде практичните аранжмани не се во согласност со зададените цели. По ревизијата на ЕМС, треба да се преземат активности за да се решат сите проблеми.

 

Управување и преглед

Менаџерите треба да го разгледаат EMS и да преземат акција доколку се потребни промени во политиката за животна средина. Ова ќе резултира со постојано подобрување на еколошките перформанси.

Накратко, ефективен EMS им помага на бизнисите да го намалат нивното влијание врз животната средина, како и да го подобрат здравјето и безбедноста и на вработените и на заедницата. ЕМС, исто така, гарантира дека активностите на компанијата не се спротивставуваат на еколошките закони или регулативи. Со зголемен фокус на енергетската ефикасност и управувањето со отпадот, EMS исто така им помага на компаниите да ја подобрат нивната оперативна ефикасност, што ги намалува трошоците. Вработените исто така добиваат пристап до сите еколошки проблеми поврзани со нивната професија, што им помага да ја разберат важноста на еколошката свест и индивидуалните активности.

ЕМС е исто така одличен ресурс за следење на целите и следење на напредокот. Ова резултира со постојано подобрување и побрзо постигнување на целите за одржливост, што придонесува за позитивен имиџ на брендот.

До следно читање!

Претплатете се за новости!

Искористете ја оваа можност да ги добивате најновите вести од областа на ИСО стандардите.

Со праќањето потврдувате дека се согласувате со нашата Политика на приватност.