Со имплементација на ISO 9001 ќе ви помогнеме да ги идентификувате процесите во вашата организација, кои можат да влијаат на квалитетот на производите и квалитетот на работењето.

  • Преку индетификацијата на процесите ќе ги дефинирате влезните и излените елементи на секој процес, како и поставување на контролни точки за мерење на степенот на усогласеност со барањата за квалитет.
  • Со тоа ќе постигнете континуирано подобрување на системот за квалитет, како и подорување на перформансите на организацијата.

Ова е само еден дел од придобивките од системот за управување со квалитет.