Со имплементација на ISO 14001 вашата организација успешно ќе управува со аспектите кои негативно влијаат на животната средина. Тоа ќе се постигне преку:

  • Иднетификација на сите процеси кои имаат влијание врз животната средина,
  • Организацијата ќе го утврди степенот на значајност на влијанието врз животната средина и врз основа на тоа ќе презема соодветни мерки
  • Организацијата ќе ги утврди контолните мерки кои што треба да се имплементираат и преку нив ќе го намали влијанието врз животната средина и ќе овозможи усогласеност со законските барања.

Ова е само еден дел од придовките од системот за управување со животна средина.