HACCP, или Hazard Analysis Critical Control Point system, е систем за контрола на процеси кој ги идентификува потенцијалните опасности кои может да произлезат при производство на храна и поставува стратешки контроли кои го превентираат нивното случување. Со строго следење и контролирање на секој чекор на процесот, се намалува веројатноста на опасности кои можат да се случат.