Важноста на HACCP е во тоа што тој ги приоритизира и контролира потенцијалните опасности при производство на храна. Со контрола на најголемите опасности од храна, како што се микробиолошките, хемислите и физичките контаминенти, индустријата може подобро да ги осигури конзументите дека нејзините производи се сигурни. Со намалувањата на опасностите од не соодветна храна, се зајакнува заштитата на јавното здравје.